#ทัศนศึกษา…ช่องกล่ำบน#

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.3

ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ช่องกล่ำบน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ชนิดต่างๆ… 

t1

t2

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

………………………………………………….

ติดต่อ สพป.สก.1