การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

IMG_0742 IMG_0744 IMG_0745 IMG_0746 IMG_0748 IMG_0749 IMG_0750 IMG_0751 IMG_0752 IMG_0755 IMG_0759 IMG_0760 IMG_0764 IMG_0766 IMG_0767

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา