โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ขอให้โรงเรียน บ้านคลองไก่เถื่อน บ้านคลองทราย บ้านทัพหลวง บ้านเขาตะกรุบพัฒนา และวังไผ่

จัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ สพป.(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ด่วน ค่ะ

และโรงเรียนบ้านไทรทอง ให้แก่้ไข ไม่ได้กรอกจำนวนนักเรียน ระดับก่อนประถมและระดับประถม

ขอบคุณค่ะ

ติดต่อเรา