ขอข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

ด่วนครับ ด้วย สพฐ. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้ ทุกโรงเรียน.ในสังกัด กรอกข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ตามแบบสอบถาม เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/z6Mj8o1vb1   ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558   สงสัย ติดต่อ ศน.วีรศ้กดิ์ 081-8647350   ข้อสังเกต  เวลาพิมพ์เว็บไซต์ 8o1  แปดโอหนึ่ง   ไม่ใช่ 801 แปดศูนย์หนึ่ง ใส่ให้ถูก ครับ20125141143191

ติดต่อ สพป.สก.1