เครื่องมือติดตามของ อนุ ก.ต.ป.น.

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยคณะอนุ ก.ต.ป.น.จะออกประเมินสถานศึกษาในสังกัดระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2558 โดยประเมินมาตรฐาน และแบบเครื่องมือการติดตาม นั้น

จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพ(15มฐ.เหมือนปีที่ผ่านมา) เตรียมไว้ให้กรรมการทั้ง 3 ท่านเพื่อตรวจสอบและลงนาม  รวมทั้ง กรอกรายการตามแบบเครื่องมือ(ที่แนบfileมาพร้อมนี้)ให้ครบถ้วน(อาจทำเป็นรูปเล่มก็ได้)

สำหรับตารางการออกประเมินนั้น อนุ ก.ต.ป.น.คณะต่างๆ ได้กำหนดไว้ตามที่แนบ file มาพร้อมนี้ โปรดประสานงานกับ ศน.ในแต่ละคณะเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ตามความเหมาะสม

jjjjj

daytest

ติดต่อ สพป.สก.1