(ด่วนที่สุด) การศึกษาดูงานและร่วมการประชุมวิชาการฯของชมรมครูวิทยาศาสตร์

(ด่วนที่สุด)ด้วยชมรมครูวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   ครั้งที่ 22 (วทร.22)  ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม  2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ. นครราชสีมา  (เปลี่ยนแปลงจากจังหวัดนครปฐม)  จึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  แจ้งยืนยันไปร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ ภายในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  มาที่  ศน.ชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง  โทร  081- 377-9101  (หรือทางไลน์)    55  11

ติดต่อ สพป.สก.1