ประชุมคอนเฟอเรนจ์ รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ จาก สพฐ.

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคอนเฟอเรนจ์ จากสำนักงานคณะกรรมการกศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

IMG_0557 IMG_0559 IMG_0560 IMG_0561 IMG_0562 IMG_0563 IMG_0565 IMG_0566 IMG_0567 IMG_0568 IMG_0570 IMG_0571 IMG_0572 IMG_0573 IMG_0574 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0577 IMG_0578 IMG_0579 IMG_0580 IMG_0581 IMG_0582 IMG_0583 IMG_0588 IMG_0589 IMG_0590 IMG_0591

IMG_0556

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1