การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

ตามที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 3  มีนาคม 2558  นั้น กลุ่มงานฯ ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบและตารางสอบ ตลอดจนโครงสร้าง

ข้อสอบทุกระดับชั้นที่จัดสอบขึ้นไว้ใน Remote Drive ให้โรงเรียน Download เอกสารมาศึกษาและให้นักเรียน

ทดลองฝนกระดาษคำตอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ

ติดต่อเรา