การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สก เขต 1 ได้ออกตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

04030201

ติดต่อ สพป.สก.1