ขอเชิญร่วมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่  ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวข้อคือ สะเต็มประเทศไทย นวัตกรรมการศึกษาไทย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๒ ๒๘๘ ๕๗๗๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา