เชิญรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ารับฟังนโบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                          ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว (ชั้น3) สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อต้องการทราบความก้าหน้า                                                                                                                               ในการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง การลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล667 66711

ติดต่อ สพป.สก.1