ค่ายเสือเครือข่ายบ้านแก้ง

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗ โรงเรียน ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน ๑๒๐ คน และมีผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๑๗ คน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

IMG_2596 IMG_2606 IMG_2613 IMG_2617 IMG_2620 IMG_2624 IMG_2640 IMG_2642 IMG_2644 IMG_2656

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1