ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๒ การเตรียมวางแผนการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้พิจารณามีมติให้ดำเนินการตามแนวทางการประเมิน ภาคเรียนที่   ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ

ระยะเวลา ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่งผลการประเมินภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

   – คณะอนุกรรมการ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ(ที่ผ่านการอบรม) และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประธานเครือข่ายและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายคณะละ ๓ คน(ตามร่างคำสั่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้)

การแบ่งกลุ่มโรงเรียนในการประเมิน แบ่งตามเครือข่าย ๑๘ เครือข่าย เป็น ๑๘ คณะ

ในการนี้ ได้กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ รายชื่อตามสำเนาร่างคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

aaaaaa

ติดต่อ สพป.สก.1