การประเมินสถานศึกษาโดยคณะอนุ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ด้วยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา(อนุ ก.ต.ป.น.)ของเขตพื้นที่กำหนดออกประเมินสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กำหนดว่า บทบาทของเขตพื้นที่ ในการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการเตรียมรับการประเมินตามแนวทางที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

fffffff

 

ติดต่อ สพป.สก.1