ประชุมแนวทางสัมภาษณ์สอบผู้บริหารฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมแนวทางการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเตรียมสอบ เพื่อให้การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

IMG_0444 IMG_0445 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0450 IMG_0451 IMG_0452 IMG_0453 IMG_0454 IMG_0455 IMG_0456 IMG_0457 IMG_0458 IMG_0459 IMG_0460

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ                  กำกับ

พีระพงษ์   ไชยทองศรี        ควบคุม

ศักดิ์ชัย    บรรณสาร            อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1