คณะติดตามฯ ตรวจสนามสอบ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนางจันทร์ฉาย บุญอุ้ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางน้องนุช ธราดลรัตนากร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นได้ออกตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

IMG_2421 IMG_2423 IMG_2424 IMG_2425 IMG_2431 IMG_2433 IMG_2439 IMG_2443 IMG_2446 IMG_2447 IMG_2450 IMG_2452

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1