คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ NT

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบการจัดสอบ NT

ปีการศึกษา 2557 แล้วเสร็จ และให้แต่ละโรงเรียน Download คำสั่งได้ที่ Remote drive กลุ่มงานนิเทศฯ

หากโรงเรียนใดพบว่ารายชื่อครูไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขในคำสั่งได้แลย และแจ้งให้กลุ่มงานวัดและประเมินผล

ทราบด้วย เพราะการสอบ NT ไม่ผูกพันกับการจ่ายงบประมาณ ส่วนหนังสือนำส่งคำสั่ง จะส่งขึ้นในระบบงาน

สารบรรณในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ติดต่อ สพป.สก.1