อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาพระเพลิง
ในวันเสาร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง
ประธานในพิธี : นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
Pa1 Pa2 Pa3
PUNG1 PUNG2 PUNG3 PUNG4 PUNG5 PUNG6 PUNG7 PUNG8 PUNG9 PUNG10 PUNG11 PUNG12 PUNG13 PUNG14 PUNG15 PUNG16

ติดต่อ สพป.สก.1