นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตาม การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข และโรงเรียนบ้านคลองหมี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้มอบนโยบายและแนะนำการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ให้แก่นักเรียน และการเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก อีกด้วย

IMG_2072 IMG_2078 IMG_2082 IMG_2085 IMG_2090 IMG_2094 IMG_2110 IMG_2117 IMG_2123 IMG_2127 IMG_2132 IMG_2139 IMG_2147 IMG_2148 IMG_2149 IMG_2153 IMG_2159 IMG_2161 IMG_2171 IMG_2175 IMG_2185

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1