ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์

อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

เมื่อวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาปูน

**********

1 1.2 1.1 1.3 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16 18 19 23 20 22 17 21 24

😆 🙄 😆

ติดต่อเรา