แจ้งเพิ่มเติม โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง, สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

แจ้งผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง , สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ต้องแนบวุฒิบัตรผ่านการอบรม ขั้นความรู้เบื้องต้น มากับใบสมัคร พร้อมเงินค่าธรรมเนียมด้วย
ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1