แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง

ด้วยโรงเรียนธรรมยานประยุต มีความประสงค์ขอแก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา