สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ที่ต้องการพัฒนาด้านภาษาโดยผ่านการทำงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกัน สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๒๘ โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา http://thailand.peacecorps.gov/project-TCCS.php

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1