ด่วน…การจัดดตั้ง งปม.อาหารกลางวันตามภาวะเศรษฐกิจ (78 แห่ง)

สพป.สระแก้ว เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนประเมินตนเองและกรอกแบบติดตาม

ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 28 มี.ค. 57 ปรากฏว่ามีโรงเรียน 78 แห่ง (รายชื่อตามไฟล์แนบ)

ยังไม่ส่งข้อมูลด้งกล่าว ขอความร่วมมือครูที่รับผิดชอบโครงการโปรดส่งข้อมูลภายในวันที่  23 เม.ย.57

การส่งให้ส่งเฉพาะแบบประเมินตนเองและแบบติดตาม ที่เป็นแบบสรุปและเป็นแบบสอบถามเท่านั้นนะคะ

รายละเอียดอื่นๆ ไม่ต้องส่งมาคะ สำหรับโรงเรียนบ้านคลองหมี บ้านทุ่งพลวง บ้านคลองใหญ่ โปรดส่งข้อมูลใหม่อีกครั้งนะคะ เนื่องจากท่านส่งผิดแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์มไม่ครบคะ

783 1  783 2  783 3  783 4  783 5

NO 78

ติดต่อเรา