อบรมยุวอาสา ณ ปางสีดา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 255820150207_114449

เด็ก ๆ รับความรู้เรื่องรอยตีนสัตว์ป่าจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา

20150207_115429

เข้ากิจกรรมฐานหล่อรอยตีนสัตว์

 

20150207_132433

เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าป่า

20150207_134459

ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ จดบันทึกเรื่องสมุนไพร

 

20150207_150035

ศึกษาดินโป่ง แหล่งแร่ธาตุอาหารของสัตว์ป่า

20150207_153910

เก็บภาพความประทับใจจากทุ่งหญ้าบุตาปอด

 

S__6930465

รับรางวัลชนะเลิศในการวาดภาพ จากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา

 

S__6930474

รับเกียรติบัตรในการเข้าค่าย

 

S__6930478 รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนองานยุวอาสา

ติดต่อ สพป.สก.1