แจกโอวันตินนักเรียน

ขอขอบพระคุณ

บริษัท เอบี ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (โอวันติน)

นำเครื่องดื่มโอวันตินแจกนักเรียน

ณ ลานเสาธง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

1000

ติดต่อ สพป.สก.1