โรงเรียนบ้านห้วย ประการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วย ประการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  ดังเอกสารแนบท้ายนี้

pragadbanhuay pramankanbamhuay