อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์วัยเรียน

เจ้าหน้าที่อนามัยคลองตาสูตรให้ความรู้

เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์

แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6

ณ ห้องประชุม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

1000

ติดต่อ สพป.สก.1