โรงเรียนธรรมยานประยุตประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเอง

โรงเรียนธรรมยานประยุตมีความประสงค์ประกาศราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสร้างเองโดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 447,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ติดต่อ สพป.สก.1