มศว.ขอเชิญร่วมสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.swu.ac.th สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕๑๒๐ – ๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1