ขอเชิญทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์

บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOS GEPTO by EOL System ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถเข้าร่วมทดสอบออนไลน์ ได้ที่ www.engtest.net

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1