ขอเชิญอบรมหลักสูตรฯ

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด และอีก จำนวน ๓๐ หลักสูตร “มิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล” ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ – ๕๐๔ ๗๗๑๖ – ๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา