ประกาศสอบราคา ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  มีความประสงค์ประกาศสอบราคา ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด

รายละเอียดดังแนบ  Sorbraka_Roof

ติดต่อ สพป.สก.1