ประชุม อกคศ.

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีนายวินัย รื่นกลิ่น เป็นประธาน

IMG_3194 IMG_3195 IMG_3196 IMG_3199 IMG_3202 IMG_3205 IMG_3207

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1