โรงเรียนบ้านเขาข่า ประกาศสอบราคา

โรงเรียนบ้านเขาข่า มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 และ ส้วม แบบ สปช.601/26 โดยไม่ผูกพันงบประมาณ ไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบครั้งนี้เป็นเงิน  269,900 บาท

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ประกาศ
ประกาศ

ราคาประมาณการ

ติดต่อ สพป.สก.1