การประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 และ รางวัล “เสมาคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  ๑ เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “เสมาคุณธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต  1 โทร 037-425 313

ติดต่อเรา