จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (70%)

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (70%)                                                                                                                                                            4421 44211 44212 44213 44214 44215ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ สพป.สก.1