เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการบริหารงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์

แจ้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 โรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ให้เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                                                                      และรายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรร้าง                                                                                                                                    ผ่านระบบออนไลน์ http://budget58-report.jobobec.in.th ตามประเด็นคำถามที่ สพฐ.กำหนด โดยเร็วที่สุด                                                                                                                 511 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117

ติดต่อ สพป.สก.1