สำรวจรายชื่อนักเรียนปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ

เรื่อง          สำรวจนักเรียนปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ

ถึง              โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จะให้การตรวจและผ่าตัดแก้ไขปากแห่วง – เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ ในวันที่   19 – 23   พ.ค.  2557   ณ   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จึงขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ป่วย (เอกสารแนบ) ส่งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่   21  เม.ย.   2557    หรือ ทาง e-mail ที่   [email protected]   

ติดต่อเรา