เครือข่ายพระเพลิง จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าเข้าอบรม จำนวน ๘ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน

IMG_1885 IMG_1888 IMG_1895 IMG_1897 IMG_1899 IMG_1901 IMG_1904 IMG_1905 IMG_1934 IMG_1936 IMG_1937 IMG_1950 IMG_1954 IMG_1959 IMG_1971 IMG_1975

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1