การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  แจ้งการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามหนังสือที ศธ 04153/ว5155 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 56 และ ที่ ศธ 04153/ว1067 ลงวันที่ 27 มี.ค. 57  ไปแล้วนั้น

สพป.สระแก้ว ขอแจ้งบัญชีจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รายละเอียดดังแนบ บัญชีจัดสรรเงินให้โรงเรียน

ติดต่อเรา