ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรการประกวด โครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
1.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
2.มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการประกวด โครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ประจำปีการศึกษา 2557
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม นาฏศิลป์ประจำโรงเรียน (ท่ารำ) ปะเภทโรงเรียนประถมศึกษา
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม บทเพลงประจำโรงเรียน(เพลงมาร์ช) ปะเภทโรงเรียนประถมศึกษา
3.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 2  ทุน
4.แนะนำคุณครูคนใหม่ให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ
ในวันศุกร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
Meet1 Meet2 Meet3 Meet4 Meet5 Meet6 Meet7 Meet8 Meet9 Meet10 Meet11 Meet12 Meet13 Meet14 Meet15 Meet16 Meet17 Meet18 Meet19 Meet20 Meet21 Meet22 Meet23 Meet24 Meet25 Meet26 Meet27 Meet28 Meet29 Meet30

ติดต่อเรา