ร่วมประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านหนองเจริญ

ร่วมประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านหนองเจริญ

          “นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าหนองปรือ นำคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.30 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่บ้าน หนองเจริญ ตำบลตาหลังใน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเป็นปัญหาของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน ขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ได้นำข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนไปแจ้งต่อชุมชนอีกด้วย”

IMG_6359  IMG_6361 IMG_6362    IMG_6367 IMG_6368 IMG_6371 IMG_6373 IMG_6375 IMG_6376

พจนีย์  คำกำเนิด             ถ่ายภาพ / เผยแพร่

วันวลิต  เผ่าเผด็จการ        ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์  พึ่งบัว                อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา