ขอเชิญร่วมประกวดกลองยาว

สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต ๗ กำหนดจัดการแข่งขันประกวดกองยาว ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี จึงขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โดยดูข้อมูลได้ที่ http://www.region7.prd.go.th โทร ๐๓๙ – ๔๗๑ ๐๘๗ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1