เยี่ยม นิเทศฯโรงเรียน โครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร 2558 ณ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ศน.ณัฐวรา  เอกฉัตร จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
ได้ออกเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการ ประชุมสัญจร ณ โรงเรียนบ้านเทศมงคล   
โดยได้เยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการทำงานด้านต่างๆ
เพื่อเป็นแนวทางให้คณะครูและบุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0 1

นำเสนอ นวัตกรรมการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ลดขั้นตอนการทำงาน สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
2

ศน.เดินเยี่ยมห้องเรียนแต่ละห้องและทักทายนักเรียน
3 4

ติดต่อ สพป.สก.1