โรงเรียนบ้านซับเจริญ ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26และถนนภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านซับเจริญ มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช201/26 และถนนภายในโรงเรียน โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 247,900 บาท ( สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)subjaroen12subjaroen001

ติดต่อ สพป.สก.1