ขอเชิญบุคคลสมัครเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญบุคคลสมัครเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยดูรายละเอียดจาก www.thailandpost.com โทร ๐๒ – ๘๓๑ ๓๗๗๕

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1