ขอเชิญบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจะจัดทำโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะวัสดุอะลูมิเนียม และเก็บรวบรวมมาบริจาคให้กับมูลนิธิฯ เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอะลูมิเนียมดังกล่าว สามารถส่งมอบได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการส่งมอบต่อมูลนิธิ ต่อไป

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1