สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1บริการในการจัดซื้อแบบพิมพ์ ปพ.1:ป/ปพ.1:บ/ปพ.2:บ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะจัดให้มีบริการในการจัดซื้อแบบพิมพ์ 1 ครั้ง โดยให้โรงเรียนจัดทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ระบุรายการที่จะสั่งและจำนวนที่สั่งซื้อ พร้อมส่งเงินค่าแบบพิมพ์ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยตรง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย