ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

              ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒  รายนั้น

          คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อรัญเจริญการโยธา

๒.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติฆ้องแก้วก่อสร้าง

                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๘

ติดต่อเรา